پایه نرده مدل دیوان

پایه نرده مدل دیوان 1
پایه نرده مدل دیوان 2
پایه نرده مدل دیوان 3
پایه نرده مدل دیوان 4
پایه نرده مدل دیوان 5
پایه نرده مدل دیوان 6
پایه نرده مدل دیوان 7
پایه نرده مدل دیوان 8
پایه نرده مدل دیوان 9
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
800 180 90 3 kg