پایه نرده مدل فردوس

پایه نرده مدل فردوس 1
پایه نرده مدل فردوس 2
پایه نرده مدل فردوس 3
پایه نرده مدل فردوس 4
پایه نرده مدل فردوس 5
پایه نرده مدل فردوس 6
پایه نرده مدل فردوس 7
پایه نرده مدل فردوس 8
پایه نرده مدل فردوس 9
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
800 250 100 3.1 kg