پارکت تمام چوب گردو - خودرنگ

پارکت تمام چوب گردو - خودرنگ 1
پارکت تمام چوب گردو - خودرنگ 2
اندازه (میلی متر)
طول عرض ضخامت
800 70 18