پایه نرده مدل جام پیچ

پایه نرده مدل جام پیچ 1
پایه نرده مدل جام پیچ 2
پایه نرده مدل جام پیچ 3
پایه نرده مدل جام پیچ 4
پایه نرده مدل جام پیچ 5
پایه نرده مدل جام پیچ 6
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
755.7 - 90 2.2 kg