پایه نرده مدل ملینا

پایه نرده مدل ملینا 1
پایه نرده مدل ملینا 2
پایه نرده مدل ملینا 3
پایه نرده مدل ملینا 4
پایه نرده مدل ملینا 5
پایه نرده مدل ملینا 6
پایه نرده مدل ملینا 7
پایه نرده مدل ملینا 8
پایه نرده مدل ملینا 9
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
800 - 110 3.1 kg