پایه نرده مدل پرگاس

پایه نرده مدل پرگاس 1
پایه نرده مدل پرگاس 2
پایه نرده مدل پرگاس 3
پایه نرده مدل پرگاس 4
پایه نرده مدل پرگاس 5
پایه نرده مدل پرگاس 6
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
800 - 100 1.9 kg