پایه نرده چوبی مدل پیچک

پایه نرده چوبی مدل پیچک 1
اندازه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
800 - -