پایه نرده چوبی مدل رمان

پایه نرده چوبی مدل رمان 1
اندازه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
800 65 65