پایه نرده مدل صدرا

پایه نرده مدل صدرا 1
پایه نرده مدل صدرا 2
پایه نرده مدل صدرا 3
پایه نرده مدل صدرا 4
پایه نرده مدل صدرا 5
پایه نرده مدل صدرا 6
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
755.7 - 170 3.2 kg