پایه نرده مدل شاپرک

پایه نرده مدل شاپرک 1
پایه نرده مدل شاپرک 2
پایه نرده مدل شاپرک 3
پایه نرده مدل شاپرک 4
پایه نرده مدل شاپرک 5
پایه نرده مدل شاپرک 6
پایه نرده مدل شاپرک 7
پایه نرده مدل شاپرک 8
پایه نرده مدل شاپرک 9
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
800 - 90 1.5 kg