استارتر چوبی شماره یک

استارتر چوبی شماره یک 1
استارتر چوبی شماره یک 2
استارتر چوبی شماره یک 3
استارتر چوبی شماره یک 4
اندازه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
1000 200 270