استارتر چوبی شماره دو

استارتر چوبی شماره دو 1
استارتر چوبی شماره دو 2
استارتر چوبی شماره دو 3
استارتر چوبی شماره دو 4
اندازه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
1000 140 300