استارتر چوبی شماره چهار

استارتر چوبی شماره چهار 1
استارتر چوبی شماره چهار 2
استارتر چوبی شماره چهار 3
استارتر چوبی شماره چهار 4
اندازه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
1150 150 400