استارتر چوبی شماره پنج

استارتر چوبی شماره پنج 1
اندازه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
1200 190 190