پایه و ایستگاه چوبی مدل یک هلال

پایه و ایستگاه چوبی مدل یک هلال 1
پایه و ایستگاه چوبی مدل یک هلال 2
پایه و ایستگاه چوبی مدل یک هلال 3
اندازه پایه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
800 65 65
اندازه ایستگاه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
990 100 100