قرنیز چوبیقرنیز نواری است که در پایین دیوار و در طول آن قرار می گیرد و مهمترین کاربرد قرنیز محافظت از دیوار در برابر صدمات ناشی از برخورد اسباب و وسایل منزل با دیوار است