پایه نرده مدل جام ساده

پایه نرده مدل جام ساده 1
پایه نرده مدل جام ساده 2
پایه نرده مدل جام ساده 3
پایه نرده مدل جام ساده 4
پایه نرده مدل جام ساده 5
پایه نرده مدل جام ساده 6
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
735 - 90 2.036 kg