استارتر چوبی شماره سه

استارتر چوبی شماره سه 1
استارتر چوبی شماره سه 2
استارتر چوبی شماره سه 3
استارتر چوبی شماره سه 4
اندازه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
1100 300 450