پایه نرده مدل آناناسی

پایه نرده مدل آناناسی 1
پایه نرده مدل آناناسی 2
پایه نرده مدل آناناسی 3
پایه نرده مدل آناناسی 4
پایه نرده مدل آناناسی 5
پایه نرده مدل آناناسی 6
پایه نرده مدل آناناسی 7
پایه نرده مدل آناناسی 8
پایه نرده مدل آناناسی 9
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
800 160 90 2.7 kg