پارکت تمام چوب بلوط - خودرنگ

پارکت تمام چوب بلوط - خودرنگ 1
پارکت تمام چوب بلوط - خودرنگ 2
پارکت تمام چوب بلوط - خودرنگ 3
اندازه (میلی متر)
طول عرض ضخامت
800 70 18