پایه نرده مدل جام

پایه نرده مدل جام 1
پایه نرده مدل جام 2
پایه نرده مدل جام 3
پایه نرده مدل جام 4
پایه نرده مدل جام 5
پایه نرده مدل جام 6
پایه نرده مدل جام 7
پایه نرده مدل جام 8
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
800 - 100 1.9 kg