پایه نرده مدل جام گلدار

پایه نرده مدل جام گلدار 1
پایه نرده مدل جام گلدار 2
پایه نرده مدل جام گلدار 3
پایه نرده مدل جام گلدار 4
پایه نرده مدل جام گلدار 5
پایه نرده مدل جام گلدار 6
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
735 - 90 2.177 kg