پایه نرده مدل رز

پایه نرده مدل رز 1
پایه نرده مدل رز 2
پایه نرده مدل رز 3
پایه نرده مدل رز 4
پایه نرده مدل رز 5
پایه نرده مدل رز 6
پایه نرده مدل رز 7
پایه نرده مدل رز 8
پایه نرده مدل رز 9
اندازه (میلی متر) وزن
طول عرض قطر
800 200 100 3 kg