پایه و ایستگاه چوبی مدل پرکار

پایه و ایستگاه چوبی مدل پرکار 1
پایه و ایستگاه چوبی مدل پرکار 2
پایه و ایستگاه چوبی مدل پرکار 3
اندازه پایه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
800 75 75
اندازه ایستگاه (میلی متر)
ارتفاع عرض طول
990 100 100