پارکت تمام چوب بلوط - رنگ گردویی

پارکت تمام چوب بلوط - رنگ گردویی 1
پارکت تمام چوب بلوط - رنگ گردویی 2
اندازه (میلی متر)
طول عرض ضخامت
800 70 18